ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER WESTBROEK

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen, workshops, kinderfeestjes en overige activiteiten die door Atelier Westbroek worden aangeboden. Dit aanbod wordt schriftelijk en/of via onze website kenbaar gemaakt.. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘activiteit’ kunt u hiervoor in de plaats ook cursussen, lessen, ensembles of workshops lezen. Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, met een reactie op het herinschrijvingsbericht van Atelier Westbroek, of via de verzending van een volledig ingevuld webformulier – alleen de versie van de Atelier Westbroek website – verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1. Inschrijving lessen en cursussen

 

1. Inschrijven kan alleen middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Atelier Westbroek (www.atelierwestbroek.nl). Vul voor elke activiteit die u wilt volgen het daarvoor bedoelde inschrijfformulier in.

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3. De activiteiten hebben alleen doorgang bij voldoende deelname.

4. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

5. De inschrijving geldt voor de gehele cursus- of lesperiode.

6. Als u in het voorgaande seizoen, of daarvoor, niet aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Atelier Westbroek zich het recht voor u niet in te schrijven.

 

Artikel 2. Plaatsing

 

1. Plaatsting geschiedt op volgorde van inschrijving.

2. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een bevestiging van plaatsing wanneer het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij een activiteit doorgaat..

3. Vanaf het moment van bevestiging heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Daarna bent u verplicht het betreffende cursus- of lestarief te betalen.

4. Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht.

5. Bij ernstige gedragingen en/of buitensporig gedrag behoudt Atelier Westbroek zich het recht de deelnemer van de cursus te verwijderen en te weigeren. Er is dan geen restitutie mogelijk.

 

Artikel 3. Uitval/verhindering

 

1. Bij uitval van één of twee lessen vanuit Atelier Westbroek wordt, indien mogelijk, de einddatum van de betreffende activiteit zodanig verschoven dat het volledige lesprogramma kan worden uitgevoerd. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Is de docent meer dan twee weken achtereen afwezig, dan streven we naar vervanging.

2. Afzeggen van een les. In geval van kinderatelier. Als een deelnemer een les niet kan volgen, dan verzoeken wij u dit zodra het bekend is door te geven aan Atelier Westbroek onder vermelding van: naam cursist, naam docent, datum en tijdstip les. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les. Wordt een leerling meer dan 24 uur van te voren afgemeld, wordt deze les niet berekend. Wordt een leerling minder dan 24 uur van te voren afgemeld, wordt deze les wel berekend.

3. Wanneer u bij een kinderfeestje met minder kinderen dan eerder afgesproken komt, dient toch het afgesproken bedrag betaalt te worden. Wanneer u met meer kinderen dan overeengekomen komt wordt er per extra kind een bedrag van 17,50 in rekening gebracht.

4. Wanneer er vanuit Atelier Westbroek een workshop te vervallen komt, wordt er een alternatieve datum aan u voorgesteld voor een vervangende workshop. Mocht u deze datum niet kunnen, is er een mogelijkheid tot restitutie.

 

Artikel 4. Annulering of tussentijdse plaatsing

 

1. Het annuleren of tussentijds beëindigen van een activiteit dient u altijd schriftelijk of per mail aan de cursusadministratie door te geven.

2. Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering na de bevestiging, of bij tussentijdse beëindiging, dient u het volledige cursus- of lesgeld te betalen. In sommige gevallen, zoals bij ziekte of verhuizen buiten de gemeente, is restitutie van cursus- of lesgeld mogelijk. U dient dan wel bewijsstukken te overleggen. Na de beëindiging betaalt u het aantal lessen dat u heeft gevolgd afgerond op hele maanden.

3. De lessen van het Kinderatelier gaan per 10 lessen. U kunt tot uiterlijk twee weken voor het einde van een lesreeks opzeggen. Wanneer uw kind op les zit, 10 lessen heeft gehad en de lessenreeksen blijft volgen dient u het cursus geld binnen 2 weken over te maken. Wanneer het geld niet wordt overgemaakt, heeft Atelier Westbroek het recht de deelnemer te weigeren.

4. Kinderfeestjes kunnen tot 7 dagen voor afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Voor kinderfeestjes die tussen de 6-4 dagen voor afgesproken datum worden geannuleerd wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Wanneer kinderfeestjes vanaf drie dagen voor de afgesproken datum worden geannuleerd dient 100% van het afgespoken bedrag betaald te worden.

 

 

Artikel 5. Tarieven

 

1. De tarieven met de eventueel daarbij behorende leeftijdsgroepen staan vermeld bij de desbetreffende activiteiten. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW op de van toepassing zijnde categorieën. Atelier Westbroek behoudt zich het recht tarieven te wijzigen.

 

Artikel 6. Betaling cursusgeld

 

1. Betaling van les- workshop- cursusgeld etc dient vooraf ineens voldaan te worden via digitale betaling.

2. Mochten wij het verschuldigde lesgeld niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor het volgen van lessen te stoppen. Dit ontslaat u niet van uw verplichting het gehele cursusgeld alsnog te voldoen.

4. Kinderfeestjes dienen van te voren of bij aanvang van het kinderfeestje betaald te worden.

3. Wanneer een factuur verzonden is dient deze binnen twee weken betaald te worden. Hierna volgt een eerste herinnering met een betaaltermijn van twee weken. Hierna volgt een tweede herinnering met een betaaltermijn van 1 week. Als na het versturen van deze betaalverzoeken de betaling niet is voldaan, wordt er een aanmaning gestuurd. Wordt op de aanmaning niet gereageerd, zal Atelier Westbroek een incassobureau inschakelen. De extra kosten die hier aan verbonden zijn worden op de klant verhaald.

 

 

Artikel 7. Recht van Atelier Westbroek

 

1. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur/bestuurder.

2. Atelier Westbroek behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de lessen, cursussen en evenementen, te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit schriftelijk of per e-mail te melden bij de cursusadministratie.

3. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

Atelier Westbroek is op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor letsel, ongeval,diefstal, schade of vernielingen tijdens de lessen of kosten die daaruit voortvloeien. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid is vastgelegd.